Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

від 31.07.2018 192

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації

 

І.Загальні положення

 

 1. Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації (далі

– відділ) є самостійним структурним підрозділом Воловецької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

 1. Відділ           безпосередньо          підпорядковується          голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради в частині делегованих повноважень, прийнятими у межах їх компетенції та цим Положенням.

ІІ.Основні завдання відділу

 1. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

створення у межах повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно- культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

 

 

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої оа1а1світи;

здійснення контролю за організацією роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру у межах повноважень;

проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти, ведення обліку, складання звітів з цих питань у межах своїх компетенцій.

 

ІІІ. Функції відділу

 1. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції: забезпечує  реалізацію  державної  політики у  сфері  освіти,  здійснює

забезпечення якості освіти на відповідній території, доступності дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

здійснює планування та забезпечує розвиток мережі закладів дошкільної, середньої, позашкільної освіти;

визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку  та удосконалення мережі закладів освіти;

координує діяльність закладів освіти, організацію роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення;

у межах повноважень бере участь у розвитку мережі закладів освіти у районі, утворення закладів освіти або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

вносить райдержадміністрації та районній раді у межах компетенції пропозиції щодо впорядкування мережі закладів освіти;

здійснює управління закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює організацію і контроль роботи закладів дошкільної, загальної середньої позашкільної освіти відповідно до повноважень;

забезпечує у межах компетенції моніторинг у сфері освіти, інноваційної діяльності в районі;

бере участь у межах повноважень у міжнародному співробітництві з питань освіти;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного та культурного розвитку району;

координує роботу керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, працівників методичного кабінету, директора КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" з питань навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

у   межах   повноважень   здійснює   аналіз   стану   освіти,   інноваційної

 

діяльності,   розроблення  регіональних  програм  їх розвитку,    організацію і контроль за виконанням цих програм;

здійснює контроль з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників в межах своєї компетенції;

проводить атестацію педагогічних працівників закладів освіти, веде облік і складає звіти із цих питань у межах своєї компетенції;

здійснює оперативне управління майном закладів дошкільної освіти з правом балансоутримування;

здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;

розробляє в установленому законодавством порядку Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти та проводить конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти ;

аналізує стан виконання, організації та здійснення освітнього процесу керівниками у закладах освіти ;

вживає заходи щодо надання закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

забезпечує у межах повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження у практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

упроваджує у практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;

формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів і закладів загальної середньої освіти;

залучає до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно- культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровано у порядку, визначеному законодавством;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів;

співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ, службою у справах дітей та органу опіки та піклування,  соціальною службою у районі;

здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє

 

раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти та погоджує проекти будівництва нових об'єктів;

у межах повноважень здійснює заходи для активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення виконання актів законодавства з питань інноваційної діяльності, створення належних умов для впровадження у практику нових технологій та їх складових частин, враховуючи потреби району, а також інтереси держави і суспільства;

розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу;

готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти;

координує роботу закладів освіти та установ з питань, спрямованих на реалізацію державної політики у галузі освіти в районі;

готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей, забезпечення їх виконання;

готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленному порядку на розгляд райдержадміністрації та департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

у межах повноважень координує заходи, спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей;

забезпечує разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;

вивчає, узагальнює та поширює перспективний досвід роботи з питань освіти, проведення методичних і практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням;

вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів та подає їх місцевому фінансовому органу;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

розробляє   пропозиції   щодо    встановлення   нормативів   бюджетних

 

асигнувань   на   утримування  закладів   освіти   комунальної  власності   та соціальний захист учасників освітнього процесу;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законодавством випадках – проекти нормативно- правових актів із питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно- правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради; готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

забезпечує проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції; здійснює підготовку (участь у підготовці) проектів угод та договорів; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів

місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є; виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування; забезпечує       у                    межах       повноважень  виконання  завдань  мобілізаційної

підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує   роботу    з     укомплектування,    зберігання,    обліку    та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере   участь  у   вирішенні  відповідно  до   законодавства  колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ним закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;

виконує інші, передбачені законодавством функції та повноваження.

IV.Права відділу освіти

 1. Відділ  для  здійснення   повноважень  та   виконання  завдань,  що визначені, має право в установленому законодавством порядку:

одержувати від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань

 

спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

укладати в установленому порядку угоди та договори;

користуватися інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережею спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи у цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

створювати   авторські   колективи   для   підготовки   посібників   і   за погодженням і подавати їх на погодження.

V.Взаємодія відділу освіти

 1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами  місцевого  самоврядування, іншими центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передавання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

VІ.Організаційно-розпорядча діяльність відділу

 1. Відділ освіти   очолює  начальник,  який відповідно до Закону  України

„Про державну службу” здійснює повноваження керівника державної служби у відділі освіти райдержадміністрації.

 1. У своїй роботі начальник відділу керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, розпорядженнями голів обласної та районної адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 2. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 3. Особа, яка претендує на зайняття посади начальника відділу повинна відповідати таким загальним вимогам: ступінь вищої освіти не нижче магістра; досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних

 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.

 1. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації.
 2. Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, Закони України, що регулюють відносини у сфері освіти, державної служби, діяльності місцевих державних адміністрацій, накази Міністерства освіти і науки, розпорядження голів обласної та районної державних адміністрацій, накази департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішення районної ради в частині делегованих повноважень, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток національної освіти; основи державного управління; методи контрольно-управлінських рішень, розпоряджень та доручень; основи політики держави; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила на норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
 3. Начальник відділу відповідно до законодавства:

здійснює   керівництво  відділом,  несе  персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

розробляє та подає для затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ, його структуру;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

відповідає за виконання покладених на відділ завдань із реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності;

може входити до складу колегії райдержадміністрації;

вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегій питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними

підрозділами райдержадміністрації, з департаментом освіти і науки облдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

спрямовує і координує діяльність відділу , закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, районного методичного кабінету, централізованої бухгалтерії, групи з централізованого господарчого обслуговування;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають

 

міжвідомчий характер, на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Закарпатській області);

подає для затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці, розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

забезпечує в установленому порядку участь представника відділу у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти;

затверджує посадові інструкції працівників відділу, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, директора інклюзивно- ресурсного центру,працівників районного методичного кабінету, централізованої бухгалтерії, групи з централізованого господарчого обслуговування;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченом законодавством України, керівників закладів загальної середньої освіти, директора ІРЦ за результатами конкурсу шляхом укладення строкового трудового договору;

здійснює заходи заохочення, преміювання та притягнення керівників закладів загальної середньої освіти, директора Інклюзивно-ресурсного центру до дисциплінарної відповідальності у межах повноважень відповідно до чинного законодавства;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством України, керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти;

здійснює заходи заохочення, преміювання та притягнення керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти до дисциплінарної відповідальності у межах повноважень відповідно до чинного законодавства;

надає відпустки та може відкликати із відпусток керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, директора Інклюзивно- ресурсного центру відповідно до законодавства про працю;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

затверджує посадові інструкції державних службовців відділу, які займають посади державної служби категорії «В» та інших працівників відділу;

приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад працівників відділу;

здійснює контроль за оприлюдненням та передаванням центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу про оголошення конкурсу у відділі та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу;

здійснює контроль за своєчасним оприлюдненням та передаванням центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади

 

державної служби у відділі з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

забезпечує у відділі планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби у відділі, звільняє з таких посад відповідно до Закону "Про державну службу";

присвоює ранги державним службовцям відділу , які займають посади державної служби категорій "В";

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців відділу освіти; здійснює   планування  навчання   персоналу  відділу   освіти   з   метою

вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою; здійснює                   контроль   за    дотриманням   виконавської    та    службової

дисципліни у відділі освіти;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "В";

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців відділу, які займають у відділі посади державної служби категорій "В";

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

виконує функції роботодавця стосовно працівників відділу, які не є державними службовцями;

надає відпустки та відкликає із щорічної основної або додаткової відпустки державних службовців категорії "В" та службовців відділу освіти відповідно до Порядку відкликання державних службовців із щорічних відпусток, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

встановлює державним службовцям надбавки та виплати за ранг державного службовця, вислугу років, інтенсивність праці, виконання особливо важливої роботи, високі досягнення у праці, додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби та тимчасово відсутнього державного службовця;

встановлює премії державним службовцям відділу відповідно до затвердженого Положення про преміювання у відділі;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців та працівників відділу;

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників відділу, вживає відповідні заходи;

 

підтримує ініціативу працівників, а також вживає заходів для додержання ними правил етичної поведінки;

забезпечує прозорість та об’єктивність під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

здійснює контроль за організацією бронювання військово- зобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

організовує проведення з працівниками відділу профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляє та своєчасно припиняє їх вчинення;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 1. При відділі функціонує методичний кабінет на підставі Положення про нього.
 2. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в ньому може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу відділу освіти.
 3. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством та є неприбутковою установою.
 4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.
 5. У разі припинення юридичної особи публічного права – відділу результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи відділу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету у встановленому законодавством порядку.
 6. Доходи (прибутки) відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та чинним законодавством.
 7. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 8. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу після їх погодження з управлінням фінансів райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 9. Відділ як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Воловецькому районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланк та штамп.